Product SiteDocumentation Site

12. Inicjowanie dysku twardego

Jeśli na istniejących dyskach twardych nie zostaną odnalezione żadne czytelne tablice partycji, program instalacyjny zażąda zainicjowania dysku twardego. To działanie spowoduje, że wszystkie istniejące dane na dysku twardym będą nieczytelne. Jeśli system posiada zupełnie nowy dysk twardy bez zainstalowanego żadnego systemu operacyjne lub usunięto z niego wszystkie partycje, należy nacisnąć przycisk Ponownie zainicjuj dysk.
Program instalacyjny wyświetla oddzielne okno dialogowe dla każdego dysku, z którego nie może odczytać prawidłowej tablicy partycji. Należy nacisnąć przycisk Zignoruj wszystkie lub Ponownie zainicjuj wszystkie, aby zastosować tą samą odpowiedź dla wszystkich dysków.
Ekran ostrzeżenia – inicjowanie dysku twardego
Ekran ostrzeżenia – inicjowanie dysku twardego.
Rysunek 9. Ekran ostrzeżenia – inicjowanie dysku twardego